کشیدن نقاشی همزمان با هر دو دست!

13
نقاشی جالب خیابانی که همزمان با هر دو دست کشیده می شود!!!

Join→⭕️🇮🇷
@wf_sf
Shihan dr s hassan tayebi
World federation street fighter
شیهان دکتر سید حسن طیبی
رئیس و بنیانگذار سبک جهانی استریت فایترstreet fighter
Kyushi 83
472 ویدیو 1383 عکس 335 گیف