📌قرارداد درخشان با نفت تهران رسمی شد حمید درخشان بعد از ظهر روز گذشته قرارداد خود را به طور رسمی به عنوان سرمربی با تیم نفت طلائیه تهران امضا کرد Shihan dr s hassan tayebi

4
📌قرارداد درخشان با نفت تهران رسمی شد
حمید درخشان بعد از ظهر روز گذشته قرارداد خود را به طور رسمی به عنوان سرمربی با تیم نفت طلائیه تهران امضا کرد

@Yjcsports
E
86 ویدیو 169 عکس 78 گیف