قدرت کلمات بر روی برنج را ببینید! باور کردنی نیست!!!

7
آزمایش برنج.با سه کلمه

عشق❤️

نفرت😡

بی اعتنایی🤔

قدرت کلام بر روی برنج را ببینید باور کردنی نیست😳


🇮🇷🌹
🇮🇷
@wf_sf
Shihan dr s hassan tayebi
World federation street fighter
شیهان دکتر سید حسن طیبی
رئیس و بنیانگذار سبک جهانی استریت فایترstreet fighter
Kyushi 83
472 ویدیو 1383 عکس 335 گیف