اهمیت زبان فارسی

36
يك معلم امريكايى زبان فارسى رو ياد گرفته و به همراه شاگرداش پيام مهمى رو براى مردم ايران فرستاده
"من در جواب شما كه ميگوييد مرگ بر امريكا ميگويم زنده باد ايران"

ملیکا شهرکی
2 ویدیو 0 عکس 0 گیف