طرف تا دیروز دلقک بازی در می آورد؛ الان برای ما شده اپوزیسیون و آدم کش😂😂😂😂😂😂

38

فازت چیه؟!🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔و
که

#جبهه_سایبری_اسما

🇮🇷 @asmairan
59748
1 ویدیو 0 عکس 0 گیف