هدف

3
#فدراسیون_جهانی_استریت_فایتر

هرجا هستید از همان جا شروع کنید.
گام اول را بردارید.
وقتی فکرهای تان را به زبان می آورید،
چرخ هایی را به گردش وامی دارید که شما را به سوی هدف تان پیش می برد.
@wf_sf 🇮🇷
Kyushi 83
472 ویدیو 1383 عکس 335 گیف