مذهبی ها موقع مشکلاتشون2رکعت نماز میزنن

948
مذهبی ها موقع مشکلاتشون2رکعت نماز میزنن
غیر مذهبی ها 2 پبک
روشنفکرا 2 پُک
ما معمولی ها هم 2لیوان چای

🔷 join🔹 @mavi_abi🍂
Mehr
0 ویدیو 0 عکس 1 گیف