اگه زمين حلقه هايي مثل زحل داشت

25
اگه زمين حلقه هايي مثل زحل داشت ،آسمون از روي زمين اين شكلي ديده ميشد
MADMAN
666 ویدیو 372 عکس 267 گیف