قدیمی ترین هنر سنگ نگاره

3
قدیمی ترین هنر سنگ نگاره مربوط به 15000 سال پیش در مصر
🇮🇷
@wf_sf
Shihan dr s hassan tayebi
World federation street fighter
شیهان دکتر سید حسن طیبی
رئیس و بنیانگذار سبک جهانی استریت فایترstreet fighter
Kyushi 83
472 ویدیو 1383 عکس 335 گیف