#رفیق اینجا همه با هم غریبن

72
#رفیق اینجا همه با هم غریبن
اگر چه ظاهرا،باهم رفیقن

ته دل دشـمنن یا نارفیقن
#رفیق اینجا همه حرفا دروغــه

رفاقت بر سر شیپور بـوقه
مواظـب باش رفیق
هنوز بازار نامردا شلوغه

🆔 @LOTiMaShTi
Sam
0 ویدیو 2 عکس 0 گیف