قرار بود ایشون نیوتون بشه و قانون نیوتون رو کشف کنه که نشد 😄😂

71
🆔 @MrGiF
منصور
1736 ویدیو 1324 عکس 1204 گیف