فناوری نوین هولونز

3
🔴 #فناوری

🔸 ⁣"فناوری نوین هولولنز " برگرفته از فناوری واقعیت افزوده
🔹 خیلی جالبه .حتما ببینید . 👌

⁣Join→⭕ 🇮🇷🌹
@wf_sf
Shihan dr s hassan tayebi
World federation street fighter
شیهان دکتر سید حسن طیبی
رئیس و بنیانگذار سبک جهانی استریت فایترstreet fighter
Kyushi 83
472 ویدیو 1383 عکس 335 گیف