وضعیت مغـــز مـا در حالتی که ضـربه ای به سر وارد شود

155
« حتی ضربه ای آرام ! »

هشدار جدی : مــراقب بچه ها باشیم

🔴 @gilasmilas 🔵
منصور
1495 ویدیو 1315 عکس 1204 گیف