دوست دارم

67
دوسِتـ دارم
جملھ ای شیرینھ
تو ڪھ میڪَی
بھ دلـم میشینھ
دوسِتــ دارم
تو رو بی اندازھ
دلـم بھ دوسـ داشتن
تــو میـنــازھ

@mitingg♥️♥️
عادله محیب زاده
0 ویدیو 1 عکس 0 گیف