صبحگاهی

46
🌼امروز 27 دیماه🌼


براتون

دلی آرام
تنی سالم
لبی خندان
وعاقبتی بخیر
خواهانم.
آفتاب عمرتون همیشه
سبزو برقرار
و زندگیتون سرشار
از عشق و دوستی
🌺🌺🌺
حسین پورملک
0 ویدیو 0 عکس 1 گیف