به ایران سفر نکنید!

4,850
#ایران فقط یک #بیابان بزرگ است!
از دیدن این ویدیو سیر نمیشید!😊

همراه با زیرنویس فارسی
@utfarsi
@Video_4Fun
منصور
1736 ویدیو 1324 عکس 1204 گیف
سامی هستم ازاستان فارس شهرستان فسا
من ازکشورخودم راضی هستم شماهایی که اینجورفکرمیکنید دست خودتان نیست چندتاکلیپ الکی ومضخرف رومیبینیدوفکرمیکنیدکه کشورمابدردنمیخوردوشایدهم ازکم عقلیتان هست کشورماخیلی کشورخوب وباامنیت هست
۱۳۹۶/۰۱/۲۹