آب گریز کردن بلوک سیمانی و اجر نما و سنگ نما

78
برای جلو گیری از ورود اب با سطح بلوک سیمان در دیوار ساختپانها و اجر نمای ساختمان و سنگ نما میشود از نانو استفاده کرد مه مانع نفوذ اب به سطوح می گردد
احمد شاهی
3 ویدیو 1 عکس 0 گیف